DOKUMENTY

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

 

 

– numer księgi wieczystej lokalowej,

– numer księgi wieczystej gruntowej.

Dodatkowo: rzut lokalu, wypis z kartoteki lokali, wypis z ewidencji, gruntów opis i dane techniczno-użytkowe budynku.

– numer księgi wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

– aktualny wypis z rejestru gruntów,

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane).

Dodatkowo: wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

– numer księgi wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

– aktualny wypis z rejestru gruntów,

– dokumentacja techniczno-budowlana budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni) i innego stanu zagospodarowania gruntu,

– pozwolenie na budowę,

– pozwolenie na użytkowanie (jeżeli zostało wydane),

– w przypadku obiektu w trakcie realizacji – kosztorys budowlany.

Dodatkowo: wypis z kartoteki budynków.

Przed każdą wyceną przeprowadzane są oględziny przedmiotu wyceny, które mają za zadanie:

– weryfikację granic ewidencyjnych nieruchomości,

– określenie części składowych nieruchomości,

– określenie praw związanych z nieruchomością,

– wykonanie dokumentacji fotograficznej,

– badanie stanu techniczno-użytkowego nieruchomości.